استاد

استاد سر کلاس گفت کسی خدا رو دیده؟ همه گفتند : نه !!

استاد گفت کسی صدای خدا را شنیده ؟ همه گفتند : نـــــه !!

استاد گفت کسی خدا را لمس کرده؟ همه گفتند : نــــــــــه !!

.

استاد گفت پس خدا وجود ندارد

.

یکی از دانشجویان بلند شد و گفت :

کسی عقل استاد را دیده ؟ همه گفتند : نـــــه !!!

کسی صدای عقل استاد را شنیده ؟ همه گفتند : نــــــــه !!!

کسی عقل استاد را لمس کرده ؟ همه گفتند : نــــــــــــــــه !!!

 

دانشجو گفت پس استاد عقل نداره !!!

دمش گرم

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
حنانه سادات کاخکی

یک مطلب دیگه از آلبرت انیشتن.......... استاد سر کلاس گفت کسی خدا رو دیده؟ همه گفتند : نه !! استاد گفت کسی صدای خدا را شنیده ؟ همه گفتند : نـــــه !! استاد گفت کسی خدا را لمس کرده؟ همه گفتند : نــــــــــه !! . . آلبرت گفت.... آیا سرما وجود داره؟ گفت نه سرما دلیل نبودن گرماست! آیا تاریکی وجود داره؟ گفت نه تاریکی دلیل نبودن نور است! آلبرت انیشتن....[دست]